Universal Insurance Brokers

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe


Gwarancje ubezpieczeniowe zabezpieczające realizację kontraktów

- gwarancje zapłaty wadium

- gwarancje należytego wykonania umowy

- gwarancje należytego usunięcia wad i usterek

- gwarancje zwrotu zaliczki

 

Gwarancje ubezpieczeniowe zapłaty należności celnych i podatkowych
 

Inne gwarancje ubezpieczeniowe np.:
-  gwarancje stanowiące zabezpieczenie dla uzyskania koncesji,

-   gwarancje stanowiące zabezpieczenie umów o dofinansowanie projektów ze środków unijnych,

-   gwarancje środowiskowe,
 

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego - ubezpieczenie należności handlowych, które zabezpiecza przedsiębiorcę przed ryzykiem braku płatności od odbiorcy w kraju i za granicą.