Universal Insurance Brokers

Odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność cywilna


Ubezpieczenie OC zapewnia ochronę przedsiębiorcy, zobowiązanemu do zapłaty odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej.

W tej grupie ubezpieczeń znajdują się następujące produkty


-ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej,
-ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt,
-możliwość wprowadzenia dodatkowych rozszerzeń w zależności od profilu prowadzonej działalności np.: kosztów wycofania produktu z rynku,
programy nadwyżkowe
Ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej chronią przed finansowymi skutkami szkód oraz błędów popełnionych w związku z wykonywaniem czynności zawodowych.
 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego  w ruchu krajowym i międzynarodowym chroni przewoźnika drogowego przed potencjalnymi, negatywnymi konsekwencjami wynikającymi ze szkody w powierzonym do przewozu ładunku.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora chroni za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji.