Universal Insurance Brokers

Ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenia rolne


Ubezpieczenia rolne – zapewniają ochronę w przypadku szkód powstałych w:

-  uprawach rolnych

- maszynach rolniczych

- budynkach, ziemiopłodach

- produkcji zwierzęcej oraz zwierząt gospodarskich

- mieniu w tym  instalacji odnawialnych źródeł energii

 

Pokrywają również roszczenia z obowiązkowego ubezpieczenia OC Rolnika.